Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)

Contactgegevens
Het adres van de locatie is Munkedyk 15, 8611 JP Gaastmeer.
De website is www.dorpshuisgaastmeer.nl en het e-mailadres is bestuur@doarpshuisgaastmeer.nl

Functionaris gegevensbeheer
De secretaris is de aangewezen Functionaris Gegevensbescherming van de organisatie.

Verwerkte persoonsgegevens
De Stichting Ús Doarpshûs verzamelt geen bijzondere of gevoelige gegevens; ook niet van
websitebezoekers. Het Dorpshuis verzamelt en verwerkt uitsluitend de volgende verstrekte
gegevens van medewerkers, gebruikers of aangesloten belanghebbenden van onze
organisatie voor praktische doeleinden:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer(s);
  • e-mailadres;

Doel verwerking persoonsgegevens

  • het versturen van convocaties voor vergaderingen en activiteiten;
  • het verzenden van aankondigingen, nieuwsbrieven en andere relevante informatie;
  • het afhandelen van betalingen;
  • het voeren van een administratie en een daarbij behorende boekhouding.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Ús Doarpshûs neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het
gebruikt de volgende computerprogramma’s: tekstverwerking, spreadsheet, email en website. Deze programma’s worden uitsluitend gebruikt voor de doelen als eerder omschreven.

Bewaren persoonsgegevens
Stichting Ús Doarpshûs bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor die gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Ús Doarpshûs verstrekt of verkoopt geen gegevens aan derden, anders dan om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Het aanschrijven aan grote getallen gebruikers, vrijwilligers,
dorpsgenoten en overige relaties worden uitsluitend anoniem verstuurd (BCC i.g.v. email).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De persoonsgegevens worden niet anders gebruikt dan voor de noodzakelijke bedrijfsvoering. Een ieder heeft het recht om hun persoons- of bedrijfsgegevens in te zien, te laten corrigeren of gedeeltelijk te laten verwijderen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Ús Doarpshûs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Foto’s en video’s
Gebruikers van het Dorpshuis stemmen ermee in, dat als er tijdens het gebruik foto’s en video’s worden gemaakt deze voor promotie uitingen (bijvoorbeeld website of social media) van de accommodatie gebruikt kunnen worden. Gebruikers doen daarmee afstand van een eventueel portretrecht in dezen. Publicatie van door derden genomen foto’s en video’s op en in door derden beheerde uitingen vallen buiten de competentie en de verantwoordelijkheid van het Dorpshuis.

Beveiliging persoonsgegevens
Het Dorpshuis neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het Dorpshuis beschermt de persoonsgegevens met standaard-beveiligingssoftware, als een virusscanner en firewall.

Als de indruk bestaat, dat gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen van misbruik zijn, kan contact worden opgenomen met het bestuur van het dorpshuis via bestuur@doarpshuisgaastmeer.nl.

Tenslotte
Inzake deze privacyverklaring kan eventueel een klacht worden ingediend bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aldus vastgesteld door het bestuur,

Gaastmeer, 20-03-2023

De voorzetter

De secretaris

De penningmeester