Bestuur

Ton Brundel

vice voorzitter

Hindrik Schreuders

technisch lid

Foekje Gerritsma

secretaris

Gerard Burgers

voorzitter

Joke Wittenberg

penningmeester

Het dorpshuis en de dagwinkel zijn eigendom van Stichting Ús Doarpshûs.

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen uit het dorp en komt minstens 1 keer per maand bij elkaar.

De stichting ús Doarpshûs staat midden in het dorp en heeft daarom een groot maatschappelijk belang. Het Doarpshûs zet zich in voor het versterken van de sociale cohesie binnen het dorp Gaastmeer en voor iedereen die woonachtig is in de directe omgeving. De Stichting zet zich in dit doel te verwezenlijken door het in stand houden en exploiteren van het dorpshuis. Met het in stand houden en exploiteren van het dorpshuis wil de stichting het onderstaande faciliteren voor het dorp en zijn omgeving:

  • Het kunnen bieden van een aantrekkelijke, laagdrempelige en toekomstbestendige ontmoetingsplek;
  • Het kunnen faciliteren van activiteiten op het gebied van cultuur, ontspanning en gezondheid;
  • Het kunnen faciliteren van het verenigingsleven, bewonersinitiatieven, cursussen en andere sociale activiteiten.

Correspondentieadres: Munkedyk 40, 8611 JR  GAASTMEER

E-mailadres: bestuur@dorpshuisgaastmeer.nl

Bankrekeningnummer: NL12 RABO 0326 1110 26

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41000208